കിട്ടിയ ഫണ്ടും നിലച്ചു… കുട്ടിപ്പോലീസിന് അവസാന വിസിലൂതാൻ എൽഡിഎഫ് സർക്കാരും…

കഴിഞ്ഞ ഒരു ദശാബ്ദത്തില്‍ കേരളത്തില്‍ ഉടലെടുത്ത ഏറ്റവും ക്രിയാത്മകമായ ശാക്തീകരണ പ്രസ്ഥാനം ഏതെന്നു ചോദിച്ചാല്‍ ഈ ലേഖകന്‍ നിസംശയം മറുപടി പറയും, എസ്‌പിസി എന്ന ചുരുക്കപ്പേരില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന..

Page 1 of 421 2 3 42