ഫിഫ റാങ്കിംഗിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മികച്ച മുന്നേറ്റം

സൗഹൃദ മത്സരങ്ങളിൽ കംബോഡിയയെ കീഴക്കിയതും ഏഷ്യാ കപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരത്തിൽ മ്യാൻമാറിനെ പരജയപ്പെടുത്തിയതും ഫിഫ റാങ്കിംഗിൽ ഇന്ത്യയുടെ മുന്നേറ്റതിന് കാരണമായി.

ഫിഫ റാങ്കിംഗിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മികച്ച മുന്നേറ്റം

ഫിഫ റാങ്കിംഗിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മികച്ച മുന്നേറ്റം. 21 വർഷത്തിനുശേഷം ഇന്ത്യ ആദ്യമായി 100 മത് സ്ഥാനത്തെത്തി. കഴിഞ്ഞ മാസം നൂറ്റിയൊന്നാം റാങ്കിലായിരുന്നു ഇന്ത്യ.

സൗഹൃദ മത്സരങ്ങളിൽ കംബോഡിയയെ കീഴക്കിയതും ഏഷ്യാ കപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരത്തിൽ മ്യാൻമാറിനെ പരജയപ്പെടുത്തിയതും ഫിഫ റാങ്കിംഗിൽ ഇന്ത്യയുടെ മുന്നേറ്റതിന് കാരണമായി. 996 ഫെബ്രുവരിയിൽ 94 മത് റാങ്കിലെത്തിയതാണ് ഇന്ത്യയുടെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച റാങ്ക്.

1993 നവംബറിൽ 99മത് സ്ഥാനത്തും ഒക്ടോബറിൽ നൂറാം സ്ഥാനത്തും ഇന്ത്യ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2015 മാർച്ചിൽ ഇന്ത്യ 173 റാങ്കിലായിരുന്നു.