വാളയാർ ചെക്ക്പോസ്റ്റിലെ തിരക്കിനു പരിഹാരമുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ നോട്ടീസ് നൽകും: ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി

ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ തിരക്ക് ഏറിയതിനെ തുടർന്ന് പ്രദേസത്ത് പൊലീസ് സംഘത്തെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാഹന പരിശോധനകൾ കർശനമാക്കിയതോടെ കുറച്ചുദിവസമായി ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ തിരക്ക് ക്രമാധീതമായി വർധിച്ചിരുന്നു.

വാളയാർ ചെക്ക്പോസ്റ്റിലെ തിരക്കിനു പരിഹാരമുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ നോട്ടീസ് നൽകും: ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി

വാളയാർ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ രൂക്ഷമായ തിരക്കിനു പരിഹാരം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നോട്ടീസ് നൽകുമെന്നു ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി. തിരക്ക് പരിഹരിക്കാൻ ഉടൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ തിരക്ക് ഏറിയതിനെ തുടർന്ന് പ്രദേസത്ത് പൊലീസ് സംഘത്തെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാഹന പരിശോധനകൾ കർശനമാക്കിയതോടെ കുറച്ചുദിവസമായി ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ തിരക്ക് ക്രമാധീതമായി വർധിച്ചിരുന്നു.

അഞ്ചു കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തോളമാണ് പരിശോധനകൾക്കായി വാഹനങ്ങൾ കാത്തുകിടക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയുടെ ഇടപെടൽ.