മഹാരാജാസിലെ രാത്രികളെ സമരം ചെയ്ത് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ സ്വന്തമാക്കി, ഇനി ഉറക്കം കോളേജിനുള്ളില്‍:പിടിക്കാനൊരു പൊലീസും വരില്ല!

മഹാരാജാസ് അതിന്റെ ചരിത്രത്തോടു നീതി പുലര്‍ത്തിയിരിക്കുന്നു! മഹാരാജാസ് എന്നത് അതിന്റെ ഹോസ്റ്റല്‍ മുറികള്‍ കൂടിയാണെന്നത് പുരാതനമായി പതിഞ്ഞ ഓര്‍മ്മയാണ്. കാലം തളംകെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഹോസ്റ്റല്‍ മുറികളില്‍ നിന്നു വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍..

Page 1 of 2381 2 3 238