പാചകവാതക സിലിണ്ടറിന്റെ വില കുത്തനെ കുറച്ചു; കുറഞ്ഞത് സബ്സിഡി സിലണ്ടറിന് 91 രൂപയും സബ്സിഡി ഇല്ലാത്ത സിലിണ്ടറിന് 96 രൂപയും

മാര്‍ച്ചില്‍ ഗാര്‍ഹിക ആവശ്യത്തിനുളള സിലിണ്ടറിന് 90 രൂപയും വാണിജ്യ ആവശ്യത്തിനുളള സിലിണ്ടറിന് 148 രൂപയും വീതമാമാണ് കേന്ദ്രം കൂട്ടിയത്. 2017-18ലെ കേന്ദ്ര ബജറ്റ് അവതരണത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ പാചകവാതകത്തിന്റെ വില വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു.

പാചകവാതക സിലിണ്ടറിന്റെ വില കുത്തനെ കുറച്ചു; കുറഞ്ഞത് സബ്സിഡി സിലണ്ടറിന് 91 രൂപയും സബ്സിഡി ഇല്ലാത്ത സിലിണ്ടറിന് 96 രൂപയും

രാജ്യത്ത് പാചകവാതക സിലിണ്ടറിന്റെ വില കുത്തനെ കുറച്ചു. സബ്സിഡിയുളള സിലണ്ടറിന് 91 രൂപയും സബ്സിഡി ഇല്ലാത്ത സിലിണ്ടറിന് 96 രൂപയുമാണ് കുറച്ചത്. മാര്‍ച്ചില്‍ രണ്ടുതവണ വര്‍ധിപ്പിച്ചതിനു ശേഷമാണ് ഇപ്പോള്‍ വില കുറയ്ക്കുന്നത്.

മാര്‍ച്ചില്‍ ഗാര്‍ഹിക ആവശ്യത്തിനുളള സിലിണ്ടറിന് 90 രൂപയും വാണിജ്യ ആവശ്യത്തിനുളള സിലിണ്ടറിന് 148 രൂപയും വീതമാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ കൂട്ടിയത്. 2017-18ലെ കേന്ദ്ര ബജറ്റ് അവതരണത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ പാചകവാതകത്തിന്റെ വില വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു.