റോള്‍സ് റോയ്സ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കനത്ത നഷ്ടം രേഖപ്പെടുത്തി

ബ്രിട്ടീഷ് നിര്‍മ്മിത ആഡംബരകാര്‍ റോള്‍സ് റോയ്സ് ലി.മി 4.6 ലക്ഷം കോടി പൗണ്ട് നഷ്ടം രേഖപ്പെടുത്തി. കമ്പനിയുടെ ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്ര ഭീമമായ നഷ്ടം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. സാമ്പത്തിക..

Page 1 of 21 2