ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരിക്കായി സിനിമാലോകം നല്‍കിയ ഐക്യദാർഡ്യ ചടങ്ങിന്റെ കൂടുതല്‍ ചിത്രങ്ങള്‍

അഭിമാനമാണ് അവള്‍: പ്രതിരോധത്തിന്റെ പ്രതിബിംബമാണ് അവള്‍; ഐക്യദാര്‍ഡ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് സിനിമാലോകം.

ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരിക്കായി സിനിമാലോകം നല്‍കിയ ഐക്യദാർഡ്യ ചടങ്ങിന്റെ കൂടുതല്‍ ചിത്രങ്ങള്‍

( ചിത്രങ്ങള്‍: പ്രതീഷ് രമ )