സ്കൂൾ കലോത്സവം; കഥകളി; ചിത്രങ്ങളിലൂടെ

കലോത്സവ വേദിയിൽ നിറഞ്ഞാടിയ കഥകളി വേഷം.

സ്കൂൾ കലോത്സവം; കഥകളി; ചിത്രങ്ങളിലൂടെ

 ++  

ചിത്രം: സാബു കോട്ടപ്പുറം