കലോത്സവ ആവേശം: നാരദയുടെ കാമറക്കണ്ണുകള്‍

കടുത്ത ചൂടിനെ വകവയ്ക്കാതെ കലോത്സവ ആവേശം. നാരദാ ന്യൂസ് തുറന്ന വെച്ച കാമറക്കണ്ണുകള്‍.

കലോത്സവ ആവേശം: നാരദയുടെ  കാമറക്കണ്ണുകള്‍


ചിത്രങ്ങള്‍: സാബു കോട്ടപ്പുറം

Read More >>