തെരുവുനായ്ക്കൾ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശീലുവമ്മയുടെ ദേശം

വെളിക്കിരിക്കാൻ കക്കൂസ് പോലുമില്ലാത്ത പുല്ലുവിളയെന്ന കടലോര ഗ്രാമത്തിലെ കാഴ്ചകൾ. ഇരു കൈകളുംകൊണ്ട് തെരുവുനായ്ക്കളെ ആട്ടിക്കൊണ്ട് മലമൂത്രവിസർജ്ജനം നടത്തുന്നവരെ അവിടെയെത്തിയാൽ കാണാം.

തെരുവുനായ്ക്കൾ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശീലുവമ്മയുടെ ദേശം

Read More >>