എല്‍ഡിഎഫ് മനുഷ്യച്ചങ്ങല; ചിത്രങ്ങളിലൂടെ

ഇന്നലെ നടന്ന തിരുവനന്തപുരം മുതല്‍ കാസര്‍ഗോഡുവരെയുള്ള എല്‍ഡിഎഫ് മനുഷ്യച്ചങ്ങലയുടെ ദൃശ്യങ്ങള്‍

എല്‍ഡിഎഫ് മനുഷ്യച്ചങ്ങല; ചിത്രങ്ങളിലൂടെ

ഇന്നലെ നടന്ന തിരുവനന്തപുരം മുതല്‍ കാസര്‍ഗോഡുവരെയുള്ള എല്‍ഡിഎഫ് മനുഷ്യച്ചങ്ങലയുടെ ദൃശ്യങ്ങള്‍

ഫോട്ടോ: സാബു കോട്ടപ്പുറം  

Read More >>