രാജ്യത്തെ ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകള്‍ക്ക് 23000 കോടി നല്‍കാന്‍ നബാര്‍ഡിന് ആര്‍ബിഐ നിര്‍ദേശം

35,000 കോടിയാണ് ഈ കാലയളവില്‍ കാര്‍ഷിക വായ്പയായി രാജ്യത്തു വേണ്ടിവരിക. എന്നാല്‍ ഇതില്‍ 23,000 കോടി രൂപയാണ് ഇപ്പോള്‍ കൈമാറാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. കാര്‍ഷിക വായ്പ വിതരണം തടസ്സപ്പെടാതിരിക്കാന്‍ അടിയന്തരമായി പണം കൈമാറാനാണ് നബാര്‍ഡിനോട് റിസര്‍വ് ബാങ്ക് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്.

രാജ്യത്തെ ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകള്‍ക്ക് 23000 കോടി നല്‍കാന്‍ നബാര്‍ഡിന് ആര്‍ബിഐ നിര്‍ദേശം

കാര്‍ഷിക വായ്പാ വിതരണത്തിനായി രാജ്യത്തെ ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകള്‍ക്ക് 23,000 കോടി രൂപ നല്‍കാന്‍ റിസര്‍വ്വ് ബാങ്കിന്റെ നിര്‍ദ്ദേശം. നബാര്‍ഡിനാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച് ആര്‍ബിഐ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയത്. പണം കാര്‍ഷിക വായ്പ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ എന്നും വായ്പ, പണമായി തന്നെ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് കൈമാറണമെന്നും റിസര്‍വ് ബാങ്കിന്റെ ഉത്തരവില്‍ പറയുന്നു.

35,000 കോടിയാണ് ഈ കാലയളവില്‍ കാര്‍ഷിക വായ്പയായി രാജ്യത്തു വേണ്ടിവരിക. എന്നാല്‍ ഇതില്‍ 23,000 കോടി രൂപയാണ് ഇപ്പോള്‍ കൈമാറാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. കാര്‍ഷിക വായ്പ വിതരണം തടസ്സപ്പെടാതിരിക്കാന്‍ അടിയന്തരമായി പണം കൈമാറാനാണ് നബാര്‍ഡിനോട് റിസര്‍വ് ബാങ്ക് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. നോട്ട് നിരോധനത്തെ തുടര്‍ന്ന് പ്രതിസന്ധിയിലായ സഹകരണ മേഖലക്ക് ആര്‍ബിഐയുടെ തീരുമാനം നേരിയ ആശ്വാസം നല്‍കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. കര്‍ഷകര്‍ക്ക് വായ്പ പണമായി തന്നെ നേരിട്ടു നല്‍കണമെന്നും നിര്‍ദ്ദേശമുണ്ട്. ഇതിനായി ഗ്രാമീണ മേഖല സഹകരണ സംഘങ്ങളില്‍ പണ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കണം. ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാന്‍ കറന്‍സി ചെസ്റ്റുകളുള്ള ബാങ്കുകള്‍ക്കും റിസര്‍വ് ബാങ്ക് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി.

കാര്‍ഷിക വായ്പാ വിതരണത്തിന് പണമില്ലാത്തതിനാല്‍ സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ സ്തംഭനാവസ്ഥയിലായ സാഹചര്യത്തിലാണ് റിസര്‍വ് ബാങ്കിന്റെ നിര്‍ദ്ദേശം. എന്നാന്‍ നോട്ട് മാറ്റുന്നതിന് അനുമതി നല്‍കണമെന്നതടക്കമുള്ള സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങളെപ്പറ്റി റിസര്‍വ് ബാങ്കിന്റെ ഉത്തരവില്‍ പരാമര്‍ശമില്ല.

Read More >>