വാക്കില്‍ ജ്വലിക്കുന്ന കാസ്‌ട്രോ!

ലോകത്തെ ജ്വലിപ്പിക്കുകയും ഒത്തുതീര്‍പ്പില്ലാത്ത പോരാട്ടത്തിലേര്‍പ്പെടുകയും ചെയ്ത ഫിദല്‍ കാസ്‌ട്രോയുടെ പ്രശസ്തമായ വാചകങ്ങളിലൂടെ. ഈ വാക്കുകള്‍ക്ക് മരണമില്ല.

വാക്കില്‍ ജ്വലിക്കുന്ന കാസ്‌ട്രോ!

Read More >>