മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശബരിമല സന്ദർശനം: ഡ്യൂട്ടിക്ക് എത്താതെ മുങ്ങിയ പൊലീസുകാരന് സസ്പെൻഷൻ

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശബരിമല സന്ദർശനം: ഡ്യൂട്ടിക്ക് എത്താതെ മുങ്ങിയ പൊലീസുകാരന് സസ്പെൻഷൻ

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ശബരിമല സന്ദർശനത്തിന് സുരക്ഷാ ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിയോ​ഗിക്കപ്പെട്ടതോടെ മുങ്ങിയ പൊലീസുകാരന് സസ്പെൻഷൻ. സിഐയുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയാണ് സസ്പെൻഡ് ചെ...

Read More
Read More >>