ഡോ. ഹാദിയയുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വനിതാ കമ്മീഷൻ സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക്; എതിർപ്പുമായി ബിജെപി

ഡോ. ഹാദിയയുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വനിതാ കമ്മീഷൻ സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക്; എതിർപ്പുമായി ബിജെപി

ഡോ. ഹാദിയയ്ക്കു വേണ്ടി സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷൻ സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക്. ഹാദിയയുടെ ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നും അതിനു വേണ്ടിയാണ് കമ്മീഷൻ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നതെന്നും സംസ്ഥാന...

Read More
Read More >>