ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന് ഉദ്‌ഘാടന വേദികളിൽ അയിത്തം; സംഭവം കേരളത്തിലാണ്

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന് ഉദ്‌ഘാടന വേദികളിൽ അയിത്തം; സംഭവം കേരളത്തിലാണ്

തറക്കല്ലിടാനോ ഏതെങ്കിലും പരിപാടി ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്യാനോ എന്നെ ആരും വിളിക്കില്ല. കാരണം പട്ടികജാതിക്കാരന്റ പേരിൽ ശിലാഫലകം വാരാൻ ഇവിടെയാരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പറയുന്നത് ജനാധിപത്യ മതേതര ഇന്ത്യയിലെ തെരഞ്ഞെടുക്...

Read More
Read More >>