ഒടുവിൽ ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടി; നിരോധിച്ച നോട്ടുകൾ കീറി ഉപേക്ഷിച്ചതായി ആർബിഐ

ഒടുവിൽ ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടി; നിരോധിച്ച നോട്ടുകൾ കീറി ഉപേക്ഷിച്ചതായി ആർബിഐ

ഒന്നരവർഷമായി രാജ്യം കാത്തിരുന്ന ആ ചോദ്യത്തിന് ഒടുവിൽ ഉത്തരം കിട്ടി. രാജ്യത്ത് കൊട്ടിഘോഷിച്ച് നിരോധിച്ച 1000, 500 രൂപ നോട്ടുകൾ എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്തി ചെറു കഷണങ്ങളാക്കി ഉപേക്ഷിച്ചെന്നാണ് ആർബിഐ...

Read More
Read More >>