ലാവൻഡർ നിറത്തിലുള്ള പുതിയ 100 രൂപ നോട്ടുകൾ ഉടൻ; അച്ചടി തുടങ്ങി

ലാവൻഡർ നിറത്തിലുള്ള പുതിയ 100 രൂപ നോട്ടുകൾ ഉടൻ; അച്ചടി തുടങ്ങി

പുതിയ നോട്ടുകളുടെ പട്ടികയിലേക്ക് ഇനി 100 രൂപയും. ലാവൻഡർ നിറത്തിലുള്ള പുതിയ 100 രൂപ നോട്ട് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഉടൻ പുറത്തിറക്കും. ഇതിന്റെ അച്ചടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. യുനെസ്‌കോയുടെ ലോക...

Read More
Read More >>