എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ആദ്യ പിറന്നാൾ എനിക്ക് ആഘോഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്റെ കുഞ്ഞ് നടക്കാൻ തുടങ്ങിയോ, സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ, ഓടുന്നുണ്ടോ എന്നെനിക്കറിയില്ല- ഡോക്ടർ കഫീൽ ഖാന്റെ കത്തിന്റെ പൂർണരൂപം

"എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ആദ്യ പിറന്നാൾ എനിക്ക് ആഘോഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്റെ കുഞ്ഞ് നടക്കാൻ തുടങ്ങിയോ, സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ, ഓടുന്നുണ്ടോ എന്നെനിക്കറിയില്ല"- ഡോക്ടർ കഫീൽ ഖാന്റെ കത്തിന്റെ പൂർണരൂപം

ജാമ്യമില്ലാതെ ജയിലിൽ എട്ട് മാസം, ഞാൻ ശരിക്കും കുറ്റവാളിയാണോ? " ഇരുമ്പഴികൾക്ക് പിന്നിൽ നീണ്ട എട്ടു മാസക്കാലം ഞാൻ അനുഭവിച്ച അസഹനീയമായ പീഡനങ്ങളും അപമാനവും അതിന്റെ ഓരോ നിമിഷവും ഓരോ രംഗവും ഇപ്പോൾ...

Read More
Read More >>