ഡൽഹി പ്രസ് ക്ലബ് ഫണ്ട് വെട്ടിപ്പ്: വിജിലൻസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി; നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി വേഗത്തിൽ കേസെടുക്കാൻ നീക്കം

ഡൽഹി പ്രസ് ക്ലബ് ഫണ്ട് വെട്ടിപ്പ്: വിജിലൻസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി; നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി വേഗത്തിൽ കേസെടുക്കാൻ നീക്കം

ഡൽഹിയിലെ മലയാളി പത്രപ്രവർത്തകർക്ക് പ്രസ്‌ക്ലബും അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കാനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ അനുവദിച്ച തുക വെട്ടിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിജിലൻസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. സർക്കാർ നൽകിയ 25 ലക്ഷം രൂപയിൽ ന...

Read More
Read More >>